Ceník
Odměna za právní služby je sjednána na základě smlouvy o poskytování právních služeb, uzavřené v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Odměna advokáta za poskytování právních služeb vychází zásadně z konsenzu a smlouvy advokáta s klientem. Takto sjednaná odměna v sobě reflektuje složitost a rozsah zpracovávaného případu, časovou náročnost a rovněž míru odpovědnosti advokáta v konkrétním případě. Odměnu advokáta se snažíme též přizpůsobit možnostem klienta.

Advokátní kancelář poskytuje svým klientům právní služby zejména na základě sjednaných hodinových sazeb odměn.

Při dlouhodobějším poskytování právních služeb na základě smlouvy lze s klientem dohodnout smluvní tzv. paušální odměnu zpravidla za jeden měsíc. Takto sjednaná cena je s ohledem na dlouhodobý charakter spolupráce samozřejmě výhodnější než obvyklá hodinová sazba. V případě, že v průběhu poskytování právních služeb dojde k nárůstu nebo naopak k poklesu rozsahu zpracovávané právní agendy, dohodneme se s klientem na úpravě výše měsíčního paušálu.

Pokud cena není určena předem dohodou smluvních stran, účtuje advokát svoji odměnu v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) za jednotlivé úkony právní služby.

Způsob účtování odměny závisí vždy na individuální dohodě s klientem s ohledem na charakter zpracovávané kauzy. Klientovi je vždy předkládáno podrobné vyúčtování, včetně přehledu hodin odpracovaných pro klienta za dané období. Klient tak má vždy detailní přehled o tom, jaká práce pro něj byla naší advokátní kanceláří vykonána. Způsob placení odměny lze sjednat individuálně dle dohody s klientem a dle jeho možností. Je možné se dohodnout i na splátkovém kalendáři. Při převzetí případu zpravidla účtujeme zálohu na poskytované právní služby, a to v takové výši, která pokryje prvotní náklady na nastudování věci a navržení variant řešení. Odměna, která je sjednávána na základě smlouvy o poskytování právních služeb nezahrnuje soudní, správní, notářské a jiné administrativní poplatky, cenu případného překladu z nebo do cizího jazyka či odměnu znalce.