Občanské právo
  • věcná břemena, návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
  • spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele(reklamace, odstoupení od smlouvy, náhrada škody apod.)
  • půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání
  • zajištění závazků (zástavní právo, ručení, postoupení pohledávky apod.)
  • náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení
  • dědické právo – pomoc při sepisování závětí, zastupování v dědických sporech apod.
  • exekuce a výkon rozhodnutí
   • vypracování a podání návrhů na výkon rozhodnutí či exekuci
   • jednání s vykonávacím orgánem
   • zastupování v řízení, jednání u soudu, sepis a podání opravných prostředků
   • obrana proti neoprávněné exekuci
  • neplatnost smluv a odstoupení od smluv
  • vrácení daru
  • nájemní a podnájemní vztahy občanského práva související s nemovitostmi, zejména s byty a nebytovými prostory